9 دی ماه

آیا آدمی می تواند با طاعات خویش، شرایط پیرامونش را تغییر دهد؟ با نیایش و عبادت می توان خویشتن را متحول ساخت و به دنبال آن واکنش انسان نیز به اوضاع پیرامونش تغییر می باد. شاید بتوان با نیایش، از وقوع اوضاع دشوار پیشگیری نمود، اما بی گمان قدرت این را می یابیم که با چنین شرایطی مواجه شویم و بر آنها فائق آئیم.

Gan a person
through prayer, change conditions around him? Through prayer, a person can change himself and, consequently, his reactions towards conditions around him. Through prayer we may not avoid a difficult situation, but we shall surely receive the strength to face and overcome the situation

نام کتاب: هر روز با اندیشه ای نو! قطعات الهام بخش روزانه

نام نویسنده: جی.چی.واسوانی

مترجم: نغمه رحمانی

انگلیسی - فارسی

ارسال شده در آرشیو مطالب هر روز با اندیشه نو

چاپ