17 اسفند ماه

مراقب کتاب هایی که می خوانی و دوستانی که بر می گزینی، باش.

Be careful of the

books you read and the company you keep

نام کتاب: هر روز با اندیشه ای نو! قطعات الهام بخش روزانه

نام نویسنده: جی.چی.واسوانی

مترجم: نغمه رحمانی

انگلیسی - فارسی

ارسال شده در آرشیو مطالب هر روز با اندیشه نو

چاپ