20 اسفند ماه

اگر می خواهی از تیرگی ها رها شده و به سوی روشنایی گام گذارید، باید دست از عیب جویی دیگران بردارید. عیب جویی از مردم یعنی عیب جویی از خداوند.

If you want to

move from darkness into light, stop finding fault in others means finding fault in God

نام کتاب: هر روز با اندیشه ای نو! قطعات الهام بخش روزانه

نام نویسنده: جی.چی.واسوانی

مترجم: نغمه رحمانی

انگلیسی - فارسی

ارسال شده در آرشیو مطالب هر روز با اندیشه نو

چاپ